Finansiell information

ENEA förtidslöser 2018/2021 obligationslån med ett initialt nominellt belopp om 500 miljoner kronor

Stockholm, Sverige 17 september 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea AB (publ) emitterade den 5 mars 2018 ett obligationslån med ISIN SE0010948141 (”Obligationslånet”). Enea meddelar härmed oåterkalleligen att samtliga utestående 2018/2021 obligationer kommer att förtidsinlösas.

I enlighet med villkoren för Obligationslånet skickar Enea idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Enea förtidsinlöser samtliga utestående 2018/2021 obligationer. Varje obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 102,625 procent (inkluderat 2,625 procent avgift för förtida inlösen) av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta.

Betalning sker till alla som den 9 oktober är registrerade som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Inlösendag är bestämd till 16 oktober 2019.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt. 

För mer information kontakta:

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 8 507 140 00

E-post: bjorn.westberg@enea.com 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB. 

Resurser

Kontakter