utdelning

Utdelningspolicy

Eneas strävan är att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Förvärv som stärker bolagets marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga, samt fortsatta investeringar i vår produktportfölj är viktiga delar i denna strävan. För att möjliggöra och vara väl rustade för denna typ av förvärv behöver Enea ha en stark men också flexibel kapitalstruktur. Det kan ibland även innebära att bolaget är nettobelånat. Därför behöver styrelsen ta i beaktande bolagets långsiktiga investeringsbehov och finansiella ställning när man överväger utdelning. I linje med detta har Styrelsen beslutat att justera bolagets långsiktiga utdelningspolicy till att lyda; ”Eneas långsiktiga utdelningspolicy är att minst 30 procent av resultatet efter skatt ska överföras till aktieägarna. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.” Givet de förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter styrelsen nu ser för de kommande åren kommer man därför inte att föreslå någon utdelning för 2018.

Inlösenprogram 2017

Efter beslut på årsstämman den 9 maj 2017 delades varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löstes automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 17 maj 2017.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 19 maj och 2 juni 2017.
 • Inlösenlikvid utbetalades den 12 juni 2017.

Skatteverket har nu publicerat allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av årets inlösenprogram. Detta återfinns här.

 

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Inlösenprogram 2016

Efter beslut på årsstämman den 10 maj 2016 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 4,20 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 18 maj 2016.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 20 maj och 2 juni 2016.
 • Inlösenlikvid beräknas utbetalas den 10 juni 2016.

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Deklarationshjälp - SKV M 2016 och SKV A 2016

Inlösenprogram 2015

Efter beslut på årsstämman den 7 maj 2015 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,60 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid beräknas utbetalas den 9 juni 2015.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl. rätt till inlösenaktie är den 18 maj 2015.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 20 maj och 2 juni 2015.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Skatteverkets beslut

Skatteverkets information inklusive räkneexempel

Inlösenprogram 2014

Efter beslut på årsstämman den 24 april 2014 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid utbetalas den 30 maj 2014.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 6 maj 2014.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 8 maj och 21 maj 2014.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Skatteverkets beslut

Skatteverkets information inklusive räkneexempel

Inlösenprogram 2013

Efter beslut på årsstämman den 10 april 2013 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Inlösenlikvid utbetalas den 25 juli 2013.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 2 juli 2013.
 • Handel med inlösenaktier sker mellan 4 juli och 17 juli 2013.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden. 

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Skatteverkets beslut

Skatteverkets information inklusive räkneexempel

Inlösenprogram 2012

Efter beslut på årsstämman den 11 april 2012 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 8,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 16 maj 2012.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 20 april 2012.
 • Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 24 april–8 maj 2012.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden. 

Beslut från Skatteverket angående deklaration av inklösenprogrammet

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Enea AB bör 83 procent hänföras till kvarvarande aktie och 17 procent till inlösenaktien.  

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Skatteverkets beslut

Skatteverkets information inklusive räkneexempel

Inlösenprogram 2011

Efter beslut på årsstämman den 7 april 2011 delas varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

 • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 5,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 13 maj 2011.
 • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
 • Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 18 april 2011.
 • Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 20 april–5 maj 2011.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden. 

Beslut från Skatteverket angående deklaration av inklösenprogrammet

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Enea AB AB bör 91,1 procent hänföras till kvarvarande aktie och 8,9 procent till inlösenaktierna. 

Dokument

Informationsbroschyr om inlösenprogrammet

Skatteverkets beslut

Långsiktig utdelningspolicy

Eneas långsiktiga utdelningspolicy är att minst 30 procent av resultatet efter skatt ska överföras till aktieägarna. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

 Kapitalstruktur

För att Enea ska kunna fortsätta att utvecklas också genom förvärv kan bolaget över tiden komma att vara nettoskuldsatt. För ett bolag av Eneas karaktär, där utveckling och försäljning av programvara utgör en väsentlig del av verksamheten, är bibehållandet av en stark finansiell ställning av stor vikt. Styrelsen kommer därför vid varje tillfälle att beakta bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

 

Tidigare utdelningar/överföringar

Typ av överföring

År

Belopp (SEK)

Inlösenprogram 2016 4,20
Inlösenprogram 2015 3,60
Inlösenprogram 2014 3,00
Inlösenprogram 2013 3,00
Inlösenprogram 2012 8,00
Inlösenprogram 2011 5,00
Utdelning 2010 1,50

KOMMANDE HÄNDELSER

[Okt 23 2019]  Kvartalsrapport Q319

[Jan 30 2020]  Bokslutskommuniké Q419

[Apr 28 2020]  Kvartalsrapport Q120

[Maj 6 2020]   Årsstämma

[Jul 16 2020]  Delårsrapport Q220

[Okt 21 2020]  Kvartalsrapport Q320

[Jan 27 2021 Bokslutskommuniké Q420

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 8 507 140 00
renee.johnson@enea.com