Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma i Enea AB hölls den 5 maj 2022.

Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 

Valberedningen

I samråd med de största ägarna etablerade styrelsens ordförande i Enea AB en valberedning inför årsstämman 2022. Se information publicerad i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal, oktober 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgjordes av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen utsåg Per Lindberg till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför nästa årsstämma.

För förslag till valberedningen, skicka ett e-mail till ir@enea.com

Ärenden till årsstämman

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran skall ställas till styrelsen, men skickas till Enea AB, att. Anders Lidbeck, Box 1033, 164 21 Kista.

Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. 

Tidigare bolagsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma i Enea AB (publ) hölls den 6 maj.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 

HANDLINGAR ÅRSSTÄMMA 2021

Protokoll årsstämma den 6 maj 2021

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2021

Kallelse till årsstämma 

Anmälan och formulär för poströstning (pdf)

Anmälan och formulär för poströstning (BankID)

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag

Presentation av föreslagna ledamöter

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Styrelsens yttrande

Årsredovisning 2020

Ersättningsrapport 2020

Revisorsyttrande - Ersättning till ledande befattningshavare

2017

Eneas årsstämma för 2017 ägde rum tisdagen den 9 maj 2017, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2016 - Extra Bolagsstämma

Eneas extra bolagsstämma för 2016 ägde rum onsdagen den 7 december 2016, kl 16.30 på Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista, Stockholm. 

Handlingar

2016

Eneas årsstämma för 2016 ägde rum den 10 maj i Kista i Stockholm
kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2015

Eneas årsstämma för 2015 ägde rum den 7 maj i Kista i Stockholm kl. 16.30 i Kista Science Tower (lokal "Sears Towers"), Färögatan 33 i Kista, Stockholm.

Handlingar

2014

Eneas årsstämma för 2014 ägde rum kl 16.30 torsdagen den 24 april 2014 på Eneas huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista i Stockholm.

Handlingar

2013

Eneas årsstämma för 2013 ägde rum den 10 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista (lokal "Sears Towers").

Handlingar

2012

Eneas årsstämma 2012 ägde rum den 11 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Handlingar

2011

Eneas årsstämma för 2011 ägde rum den 7 april kl 16.00 i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2010

Informationsbroschyr om inlösenprogram

Deklarationshjälp - Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2011 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid

Fullständiga handlingar

Protokoll

Handlingar

2010

Årsstämman i Enea AB för 2010 ägde rum den 19 april i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2009

Årsstämman i Enea AB för 2009 ägde rum den 26 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista..

Handlingar

2008

Årsstämman i Enea AB för 2008 ägde rum den 15 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2007

Årsstämman i Enea AB för 2007 ägde rum den 15 maj i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

Kommande Händelser

[26 oktober 2022] Delårsrapport januari-september 2022

[2 februari 2023] Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00