Bolagsstämma

Eneas årsstämma 2020 äger rum onsdagen den 6 maj i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm

 

 

Eneas årsstämma 2019 ägde rum måndagen den 6 maj kl. 16:30 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

På årsstämman informerades det om företagets utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden. På stämman hade aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna varit införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kunde närvara personligen kunde rösta genom ombud.

Rätt att delta i årsstämman hade den som var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019 och hade anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 29 april 2019 kl. 17.00. Anmälan gjordes per post till Enea AB (publ), Box 1033, 164 21 Kista, per telefon 08 507 140 00 eller via e-post till agm@enea.com.

För mer information hänvisas till kallelsen.

Valberedningen

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i
Enea AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Se pressrelease från oktober 2019. 

Valberedningen utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Enea AB). Valberedningen har utsett Per Lindberg till sin ordförande

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2021.

För förslag till valberedningen, skicka ett e-mail till ir@enea.com

Ärenden till årsstämman

Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman. En sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman. Begäran skall ställas till styrelsen, men skickas till Enea AB, att. Anders Lidbeck, Box 1033, 164 21 Kista.

Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. 

Tidigare bolagsstämmor

2018

Eneas årsstämma för 2018 ägde rum den tisdagen den 8 maj 2018, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2017

Eneas årsstämma för 2017 ägde rum den tisdagen den 9 maj 2017, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2016 - Extra Bolagsstämma

Eneas extra bolagsstämma för 2016 ägde rum onsdagen den 7 december 2016, kl 16.30 på Bolagets huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista, Stockholm. 

Handlingar

2016

Eneas årsstämma för 2016 ägde rum den 10 maj i Kista i Stockholm
kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista, Stockholm (lokal "Empire State Building").

Handlingar

2015

Eneas årsstämma för 2015 ägde rum den 7 maj i Kista i Stockholm kl. 16.30 i Kista Science Tower (lokal "Sears Towers"), Färögatan 33 i Kista, Stockholm.

Handlingar

2014

Eneas årsstämma för 2014 ägde rum kl 16.30 torsdagen den 24 april 2014 på Eneas huvudkontor på Jan Stenbecks torg 17 i Kista i Stockholm.

Handlingar

2013

Eneas årsstämma för 2013 ägde rum den 10 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista (lokal "Sears Towers").

Handlingar

2012

Eneas årsstämma 2012 ägde rum den 11 april kl 16.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Handlingar

2011

Eneas årsstämma för 2011 ägde rum den 7 april kl 16.00 i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2010

Informationsbroschyr om inlösenprogram

Deklarationshjälp - Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2011 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid

Fullständiga handlingar

Protokoll

Handlingar

2010

Årsstämman i Enea AB för 2010 ägde rum den 19 april i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2009

Årsstämman i Enea AB för 2009 ägde rum den 26 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista..

Handlingar

2008

Årsstämman i Enea AB för 2008 ägde rum den 15 mars i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

2007

Årsstämman i Enea AB för 2007 ägde rum den 15 maj i bolagets lokaler på Skalholtsgatan 9 i Kista.

Handlingar

KOMMANDE HÄNDELSER

[Jan 30 2020]  Bokslutskommuniké 2019

[Apr 28 2020]  Delårsrapport Q120

[Maj 6 2020]   Årsstämma

[Jul 16 2020]  Delårsrapport Q220

[Okt 21 2020]  Delårssrapport Q320

[Jan 27 2021 Bokslutskommuniké 2020

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
lotta.trulsson@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00