Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare till årsstämman 2016

Principer

För ledande befattningshavare tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön erhåller ledande befattningshavare även rörlig lön. Den rörliga lönen är baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål och har ett tak i absoluta belopp som fastställs årligen på individnivå. Ersättning till ledande befattningshavare kan även utgå i form av aktierelaterade ersättningar.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Pensionsavtal

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om sex månader gentemot bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders fast lön om bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Events

[Feb 9] Bokslutskommuniké

[Apr 26] Delårsrapport Q1

[Jul 19] Delårsrapport Q2

[Oct 24] Delårsrapport Q3

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 03 33
julia.steffensen@enea.com