Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antaget vid årsstämman 2019.

Principer

Bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor i syfte att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Den samlade ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och aktierelaterad ersättning. Såväl den fasta som rörliga lönen fastställs årligen på individuell nivå. Den rörliga lönen har ett fastställt tak. Med undantag för verkställande direktören och vissa andra ledande befattningshavare kan den rörliga lönen inte överstiga den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på utfall i förhållande till årligen fastställda mål avseende framför allt Bolagets omsättning och rörelseresultat samt individuella mål anpassade efter respektive befattningshavare. Om målen uppnås utgår 50 procent av den maximala rörliga lönen, men om målen överträffas kan upp till 100 procent av den rörliga lönen utgå. Ledande befattningshavare kan ges möjlighet att delta i aktiebaserade incitamentsprogram efter beslut av bolagsstämma, vilket innebär att ersättning även kan utgå i form av aktierelaterad ersättning, under förutsättning att det aktiebaserade incitamentsprogrammets mål och övriga villkor uppfyllts. Modell för rörlig lön liksom fastställande av utfall av rörlig lön för ledande befattningshavare beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet.

Pensionsavtal

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 30 procent av fast lön.

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITP-planen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska Bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om sex månader gentemot Bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande sex månaders fast lön om Bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i Bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst.

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader. Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det

KOMMANDE HÄNDELSER

[Apr 28 2020]  Delårsrapport Q120

[Maj 6 2020]   Årsstämma

[Jul 16 2020]  Delårsrapport Q220

[Okt 21 2020]  Delårssrapport Q320

[Jan 27 2021 Bokslutskommuniké 2020

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
lotta.trulsson@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00