Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antaget vid årsstämman 2018.

Principer

Bolaget ska erbjuda konkurrenskraftiga och
marknadsmässiga villkor avseende ersättningar
och övriga anställningsvillkor i syfte
att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare. Den samlade ersättningen
till ledande befattningshavare består av
fast lön, rörlig lön, pensionsavsättning och
aktierelaterad ersättning. Såväl den fasta som
rörliga lönen fastställs årligen på individuell
nivå. Den rörliga lönen har ett fastställt tak.
Med undantag för verkställande direktören
och vissa andra ledande befattningshavare
kan den rörliga lönen inte överstiga den
fasta lönen. Den rörliga lönen baseras på
utfall i förhållande till årligen fastställda mål
avseende framför allt Bolagets omsättning
och rörelseresultat samt individuella mål
anpassade efter respektive befattningshavare.
Om målen uppnås utgår 50 procent av
den maximala rörliga lönen, men om målen
överträffas kan upp till 100 procent av den
rörliga lönen utgå.
Ledande befattningshavare kan ges möjlighet
att delta i aktiebaserade incitamentsprogram
efter beslut av bolagsstämma, vilket
innebär att ersättning även kan utgå i form
av aktierelaterad ersättning, under förutsättning
att det aktiebaserade incitamentsprogrammets
mål och övriga villkor uppfyllts.
Modell för rörlig lön liksom fastställande av
utfall av rörlig lön för ledande befattningshavare
beslutas av styrelsen efter förslag från
ersättningsutskottet

Ersättning till verkställande direktören
beslutas av styrelsen efter förslag från
ersättningsutskottet.

Pensionsavtal

Pensionsavtal till verkställande direktören beslutas av styrelsen efter förslag från ersättningsutskottet och utgör 35 procent av fast och rörlig lön.

Övriga ledande befattningshavare i Sverige har pensionsavtal som ligger inom ramen för ITPplanen med en pensionsålder på 65 år och pensionsavsättningarna relateras till den anställdes lön. Pensionspremier betalas löpande.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören ska bolaget iaktta en uppsägningstid om sex månader och verkställande direktören en uppsägningstid om nio månader gentemot bolaget. Härutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv månaders fast lön om bolaget avslutar anställningen. Om ägarförhållandena ändras på sådant sätt att det blir nya majoritetsägare i bolaget är verkställande direktören berättigad till ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Uppsägningslön och avgångsvederlag avräknas mot eventuell annan inkomst av tjänst. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om tre till tolv månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Events

Maj 06] Årsstämma

[Jul 18]  Delårsrapport Q219

[Okt 23]  Delårsrapport Q319

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 01 78
renee.johnson@enea.com