Incitamentsprogram

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2019

I maj 2019 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. LTIP 2019 omfattar totalt cirka 25 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Intjänandeperioden för LTIP 2019 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende vinst per aktie under räkenskapsåren 2019-2021. Deltagarens maximala bruttovärde per aktierätt är begränsad till 551 kronor. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2019 är begränsat till 438 000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2018

I maj 2018 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. Det specifika syftet med LTIP 2018 var att erbjuda ledningen i det under år 2018 förvärvade bolaget Openwave Mobility, samt även några medlemmar av bolagsledningen som inte deltog i LTIP 2017, ett långsiktigt incitament.

Programmet omfattar totalt fyra anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Eneas genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie för räkenskapsåren 2018-2020. Maximinivån som berättigar till full utdelning är att Eneas ackumulerade vinst per aktie under 2018-2020 uppgår till minst 18,89 kronor. Miniminivån för tilldelning är att ackumulerad vinst per aktie uppgår till minst 15,66 kronor för åren 2018-2020. Det maximala värdet en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 312 kronor. Vederlagsfri överlåtelse till deltagarna i programmet får ske av  högst 180 000 aktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2017

I maj 2017 beslutade årsstämman att erbjuda nyckelmedarbetare att delta i ett incitamentsprogram. Programmet omfattar 26  ledande befattningshavare, nyckelpersoner och vissa övriga anställda. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att särskilda prestationskrav, kopplade till Eneas omsättningstillväxt, ökning av rörelseresultat samt tillväxt i vinst per aktie för räkenskapsåren 2017-2019, är uppfyllda. Tröskelvärdet avseende ackumulerad omsättning 2017-2019 är 1 890 Mkr, ackumulerat rörelseresultat 2017-2019 425 Mkr och genomsnittlig vinst per aktie 6,89 kr. Det maximala värdet en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 415 kr. Vederlagsfri överlåtelse till deltagarna i programmet får ske av högst 441 000 aktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i handlingarna till årsstämman.

Kommande Händelser

[29 januari 2021] Bokslutskommuniké 2020

[27 april 2021] Q1 rapport 2021

[6 maj 2021] Årsstämma 2021

[16 juli 2021] Q2 rapport 2021

[26 oktober 2021] Q3 rapport 2021

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Modular Finances prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Jan Häglund
VD och koncernchef  
jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson
Executive Assistant
lotta.trulsson@enea.com

Tfn: +46 8 507 140 00