Incitamentsprogram

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2018

Det huvudsakliga motivet till att inrätta LTIP 2018 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTIP 2018 bedöms vidare underlätta för Enea att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner. Det specifika syftet med LTIP 2018 är att erbjuda ledningen i det nyligen förvärvade bolaget Open Wave Mobility, och några medlemmar av bolagsledningen i Enea som inte deltog i LTIP 2017, ett långsiktigt incitament. Ingen av deltagarna i LTIP 2017 kommer att omfattas av LTIP 2018. LTIP 2018 omfattar totalt sju anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Enea förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende Eneas genomsnittliga årliga tillväxt i vinst per aktie under 2018-2020. Maximalt antal aktier i Enea som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 180 000, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.

Events

Maj 06] Årsstämma

[Jul 18]  Delårsrapport Q219

[Okt 23]  Delårsrapport Q319

Finansiell kalender

Prenumerera på nyheter och rapporter

Du kan få senaste nyheter och finansiella rapporter på e-mail från Enea genom Cisions prenumerationstjänst.

Prenumerera

Kontakt

Investor Relations
ir@enea.com

Anders Lidbeck
VD och koncernchef  
anders.lidbeck@enea.com

Renée Johnson
Executive Assistant
Tfn: +46 709 71 01 78
renee.johnson@enea.com