Financial

Kommuniké från Enea AB:s årsstämma 2019

Stockholm, Sverige, 6 maj 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum måndagen den 6 maj 2019, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisorer

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Nyval av Birgitta Stymne Göransson samt Anders Lidbeck. Anders Lidbeck valdes som styrelseordförande. Anders Skarin, Kjell Duveblad, Mats Lindoff och Gunilla Fransson omvaldes till ledamöter i styrelsen.Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 915 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till ledamot. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen

Stämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill årsstämman år 2020. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att emittera aktier till ett antal som motsvarar högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till stämman. Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2019”). LTIP 2019 omfattar totalt cirka 25 anställda bestående av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som ger rätt till aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Intjänandeperioden för LTIP 2019 inleds när deltagaren träffar avtal om deltagande i programmet och löper ut i samband offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning i Enea-koncernen under intjänandeperioden. Därutöver krävs att prestationsmål uppnåtts avseende vinst per aktie under räkenskapsåren 2019-2021. Deltagarens maximala bruttovärde per aktierätt är begränsad till 551 kronor, vilket motsvarar 400 procent av genomsnittlig volymviktad aktiekurs för Bolaget under de tio dagarna närmast efter offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké den 7 februari 2019. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas enligt LTIP 2019 är begränsat till 438 000, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bolaget.
Stämman beslutade vidare att högst 438 000 aktier i Bolaget får överlåtas till deltagare i LTIP 2019 som enligt villkoren för LTIP 2019 har rätt att erhålla aktier samt att överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Jan Häglund, VD & koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Renée Johnson, Executive Assistant
Telefon: 070 971 01 78
E-post: renee.johnson@enea.com

Om Enea
Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster.
Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

Resurser

Kontakter