Financial

DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STOCKHOLM, Sverige, 23 oktober, 2018 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Starkt resultat i det tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2018

 •  Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 209,6 (145,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 44 procent.
 •  Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för tredje kvartalet ökade till 51,9 (36,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 24,8 (24,9) procent.
 •  Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 51,2 (32,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,4 (22,2) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 1,84 (1,55) SEK för tredje kvartalet.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,2 (30,3) MSEK för kvartalet.
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 206,2 (265,5) MSEK vid kvartalets slut.

Årets nio första månader

 •  För årets nio första månader ökade omsättningen till 593,2 (436,4) MSEK.
 •  För årets nio första månader ökade rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 133,0 (94,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 22,4 (21,7) procent.
 •  För årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 122,2 (80,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 (18,3) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 4,61 (3,77) SEK för årets nio första månader.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126,3 (98,7) MSEK för årets nio första månader.

Juli – september 2018

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 209,6 (145,2) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 44 (20) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 36 (22) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångskostnader, 51,9 (36,2) MSEK
 •  Rörelseresultat, 51,2 (32,2) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 24,8 (24,9) %
 •  Rörelsemarginal, 24,4 (22,2) %
 •  Resultat efter skatt, 35,5 (27,1) MSEK
 •  Resultat per aktie, 1,84 (1,55) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 23,2 (30,3) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 206,2 (265,5) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Ett nytt kvartal med nya rekord

Även årets tredje kvartal blev en mycket stark period för Enea. Omsättningen växte med 44 procent jämfört med samma kvartal föregående år, och vi levererade ännu en gång ett större rörelseresultat än någonsin tidigare. Även resultatet per aktie överträffade det tidigare rekordet, så det finns all fog för att åter notera att det gångna kvartalet var ett av de mest framgångsrika och det mest lönsamma kvartal som bolaget upplevt så här långt.

Under det tredje kvartalet fortsatte verksamheten inom Openwave Mobility, som vi förvärvade i början på året, att leverera enligt plan. De har kommit väl in och snabbt blivit en positiv tillgång för Enea, vilket är mycket tillfredsställande. Sammantaget levererade även övriga delar inom affärsområdet nätverkslösningar något över förväntan, och trots att de långsiktiga utmaningarna består så hade även vår traditionella affär inom operativsystem en positiv utveckling under kvartalet. De framgångar som vi kan glädjas åt idag är ett resultat av vår strategi, där vi kombinerar arbetet med att kontinuerligt stärka, stabilisera och effektivisera vår befintliga affär, med kompletterande förvärv som förstärker och flyttar fram vår marknadsposition. I det tredje kvartalet såg vi återigen tydliga effekter av detta långsiktiga arbete att skapa ett starkare och mer välpositionerat bolag, med ett allt större värde för våra ägare.

En utveckling gynnsam för bruttomarginalerna

I såväl Europa som USA utvecklades våra mjukvaruaffärer väl och växte både år över år och kvartal över kvartal. I Asien noterade vi en mer begränsad intäktsökning jämfört med samma kvartal föregående år. Vår försäljning utanför nyckelkunder (”worldwide software sales”) fortsatte att öka, och utgör nu 58 procent av den totala omsättningen. Vårt beroende av enskilda nyckelkunder fortsätter samtidigt att minska, och utgör idag bara 25 procent av den totala omsättningen.

Vår tjänsteaffär i Europa fortsatte att utvecklas väl, medan tjänsteaffären i USA utvecklades svagt under kvartalet. Trots den stabilisering som vi tyckte oss skönja för vår tjänsteaffärer i USA under andra kvartalet så har vi ännu inte hittat den tillväxt som vi hoppats på att se. Vi fortsätter att aktivt utveckla vår amerikanska tjänsteaffär, med målet att på sikt lägga grunden för förbättrad tillväxt och lönsamhet där. Precis som förra kvartalet så utgjorde vår globala tjänsteaffär även detta kvartal 17 procent av den totala omsättningen. Det är en förändring jämfört med samma kvartal för ett år sedan, då motsvarande siffra var 24 procent. Som jag tidigare nämnt så beror den här förändringen på att de förvärvade bolagen har en högre andel mjukvaruintäkter, och totalt sett är denna utveckling gynnsam för våra bruttomarginaler.

Målet är att växa uppåt i mjukvarustacken 

Vi fortsätter att implementera den övergripande strategi som vi kommunicerat tidigare, där målet är att växa uppåt i mjukvarustacken, expandera i värdekedjan, och flytta oss närmare slutanvändaren. I ett läge där marknaden för inbyggda operativsystem och proprietär hårdvarunära programvara planar ut, blir detta en väg för att nå tillväxt med bibehållet goda marginaler. Inom ramen för denna strategi fokuserar vi på utvalda nyckelområden där vi ser gynnsamma förutsättningar för tillväxt. Ett exempel är applikationer för telekommunikation där den produktportfölj som vi förvärvade med Openwave Mobility spelar en central roll, och där 5G blir en viktig drivkraft för våra kunders kommande investeringar. Ett annat exempel är mjukvarukomponenter för cybersäkerhet, där vår portfölj inom deep packet inspection och nätverksintelligens utgör viktiga byggstenar. Inom detta område har vi under kvartalet arbetat med att leverera det större projekt i EMEA-regionen som vi annonserade under förra kvartalet. Vi har också utökat vår produktportfölj inom nätverksintelligens med nya lösningar som tillåter användaren att inte bara identifiera och klassificera nätverkstrafik i sig, utan också att identifiera och klassificera de enheter som är uppkopplade i nätverket.

Inom vårt affärsområde för operativsystem så har vi under kvartalet utvecklat nya lösningar för ”accelererad” Linux, där vi kombinerar en öppen Linux-plattform med våra egna proprietära realtidslösningar för att förbättra systemets totala egenskaper. Det här arbetet sker i nära samarbete med flera ledande projekt kring öppen källkod, där OpenAMP-projektet är ett sådant exempel som tillåter oss att på ett naturligt sätt förena vår egen teknologi med öppna, Linux-baserade plattformar. Ett resultat av de här investeringarna kunde vi i månadsskiftet mellan september och oktober visa upp på ett industrievent tillsammans med vår partner Xilinx. Vi kunde också annonsera ett fördjupat partnerskap med företaget Advantech, som är en tillverkare av hårdvara och en partner kring våra NFV plattformar.

Framtidsutsikter

I år firar Enea 50-års jubileum, och under det tredje kvartalet uppmärksammades detta på flera håll i världen med lokala evenemang och tillställningar. 50 år är en respektingivande ålder i vår bransch och vi står idag starkare som bolag än vi någonsin gjort tidigare. Vi ser med tillförsikt fram emot tillväxten inom våra nya produktområden och kommer oförtrutet att fortsatta vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare.

Samtidigt som man som aktieägare kan glädjas åt ännu ett mycket bra kvartal, så ska man också vara medveten om att vi har en verksamhet som varierar från kvartal till kvartal, och att dessa variationer ökar något med de förvärv som vi genomfört under de senaste åren. De förvärvade enheterna har en större andel nya affärer, där enskilda kontrakt kan vara beloppsmässigt stora med en varierande grad av återkommande intäkter. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del av den omställning vi sedan ett antal år går igenom på Enea. Den omställningen är i grunden positiv för bolaget, med ett mindre beroende av en enskild stor produkt och ett fåtal stora kunder, och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning därför att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2018 var att uppnå omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2017. Efter ett starkt tredje kvartal har vi nu redan överträffat 2017 års siffror, men vi kommer inte att lämna någon ytterligare prognos för helåret 2018.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 23 oktober, 2018 kl. 08:30

Länk: http://www.financialhearings.com/event/10481

Telefonnummer: SE: +46856642696 UK: +442030089806

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-10-23 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB. 

Resurser

Kontakter