Financial

Bokslutskommuniké 2018

Stockholm, Sverige, 7 februari 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Ett rekordår

Fjärde kvartalet 2018

 •  Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 237,1 (152,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 56 procent.
 •  Rörelseresultatet exklusive engångsposter för fjärde kvartalet ökade till 59,5 (39,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångsposter på 25,1 (26,2) procent.
 •  Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 66,7 (22,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 28,1 (15,0) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 2,72 (0,93) SEK för fjärde kvartalet.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,3 (17,9) MSEK för kvartalet.
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 74,7 (414,3) MSEK vid kvartalets slut.

Helåret 2018

 •  För helåret ökade omsättningen till 830,3 (588,4) MSEK.
 •  För helåret ökade rörelseresultatet exklusive engångsposter till 192,5 (134,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångsposter på 23,2 (22,9) procent.
 •  För helåret ökade rörelseresultatet till 188,9 (102,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,7 (17,5) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 7,33 (4,69) SEK för helåret.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168,6 (116,6) MSEK för helåret.


Oktober – December 2018

(Motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 237,1 (152,0) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 56 (12) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 49 (14) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 59,5 (39,8)
 •  Rörelseresultat, 66,7 (22,8) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 25,1 (26,2)%
 •  Rörelsemarginal, 28,1 (15,0) %
 •  Resultat efter skatt, 52,5 (17,5) MSEK
 •  Resultat per aktie, 2,72 (0,93) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 42,3 (17,9) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 74,7 (414,3) MSEK


Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

När vi summerar fjärde kvartalet och helåret 2018 kan vi konstatera att det på många sätt var det bästa året i Eneas historia. Aldrig tidigare har vi levererat ett större rörelseresultat. Aldrig tidigare har vi levererat en större vinst per aktie. Dessutom satte vi ett nytt tillväxtrekord där omsättningen 2018 växte med 41 procent och rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 43 procent jämfört med 2017. Den löpande verksamheten har heller aldrig genererat ett starkare kassaflöde än den gjorde under 2018.

Om 2018 i många avseenden var ett fantastiskt år, så var fjärde kvartalet i högsta grad ett värdigt avslut på detta år. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med nya rekordsiffran 56 procent jämfört med samma period föregående år, och rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 50 procent jämfört med samma period föregående år. I det fjärde kvartalet levererade vi även den största kvartalsvinsten i Eneas 50-åriga historia.

Vår globala mjukvaruaffär växte även den kraftigt under fjärde kvartalet och ökade med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen utanför nyckelkunder, det vi kallar ”worldwide software sales”, ökade med hela 153 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år – en ökning som till stor del var drivet av förvärvet av Openwave Mobility. Intäkterna från våra nyckelkunder ökade något jämfört med tredje kvartalet 2018, men de minskar jämfört med samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är oförändrad och vår bedömning är att dessa intäkter kommer att minska både i procent och i absoluta tal, och att nedgången kan komma att accelerera under de kommande åren i takt med en ökande användning av öppen källkod. Vårt beroende av enskilda nyckelkunder fortsatte med andra ord att minska, och dessa intäkter utgör idag 23 procent av vår totala omsättning, att jämföras med 40 procent under motsvarande kvartal föregående år. Detta är en stor och betydelsefull förändring för Enea, och det är givetvis klart glädjande att denna förändring sker under rekordtillväxt och rekordresultat.

Inledningen på en ny epok

Vi gick in i 2018 med både viss stolthet och förväntan. Vi hade stängt böckerna för 2017, vilket även det var ett rekordår och på många sätt det bästa året Enea upplevt fram till dess, och insåg att det skulle krävas ett alldeles särskilt arbete för att vi skulle kunna överträffa 2017. Av flera skäl var det därför viktigt att vi redan under första kvartalet 2018 kunde annonsera det största förvärvet i Eneas historia. Vi hade tidigare pratat om vår strävan att förflytta oss högre upp i mjukvarustacken, att flytta oss högre upp i värdekedjan, och att komma närmare våra slutanvändare. Förvärvet av Openwave Mobility blev ett tydligt steg i den riktningen. Under året som har gått har vi sedan kunnat se hur allt fler av dessa pusselbitar har fallit på plats. Förvärvet har kommit in i bolaget på ett mycket bra sätt, och så här långt levererat ett resultat som väl lever upp till vår plan och våra förväntningar. Även vårt tidigare förvärv av det franska bolaget Qosmos står idag starkare än någonsin tidigare. Resultatet talar sitt tydliga språk – försäljningen inom våra nya produktområden fortsätter att växa, och vår produktgrupp nätverkslösningar är idag inte bara vårt beloppsmässigt största område utan även vårt snabbast växande område med 55 procent av den totala omsättningen.

En stark plattform för fortsatta framgångar 

Enea firade sitt 50-årsjubileum 2018 och står idag större och starkare än vi någonsin gjort tidigare, med en bredare produktportfölj, en stabilare kundbas, en bättre intäktsmix och större geografisk närvaro än vi någonsin tidigare haft.

Även om tyngdpunkten idag ligger inom produktgruppen nätverkslösningar, där vi under 2018 har annonserat flera större affärer och viktiga produktnyheter, så fortsätter vårt historiska arv inom området operativsystemslösningar att utgöra en viktig del och OSE den enskilt största produkten för Enea. Under året hade vi ett stabilt inflöde av nya affärer inom det området med flera betydelsefulla kontrakt bland annat inom 5G, och under det fjärde kvartalet kunde vi också annonsera ett förnyat treårigt licensavtal med en världsledande kund inom området ”Professional Mobile Radio”, vilket visar på den långsiktiga styrkan och uthålligheten inom det här affärsområdet.

De förvärv vi genomfört under de senaste tre åren har varit centrala för våra framgångar under de senaste åren. I slutet av det fjärde kvartalet annonserade vi så ett nytt förvärv inom området telekomapplikationer med fokus på policyhantering, autentisering och hantering av abonnentinformation. I nästa generations mobila nätverk blir hantering av abonnentinformation tillsammans med autentisering och policyhantering några av de mest centrala bitarna för att bygga nya affärsmodeller och skapa individanpassade och skräddarsydda tjänster. Vi har sedan det tidigare förvärvet av Openwave Mobility en ledande position inom datalagring för femte generationens mobilnätverk, och det nu aktuella förvärvet stärker och kompletterar detta område med flera av de nyckelapplikationer som behövs i de centrala delarna av ett mobilt nätverk. Genom detta förvärv lägger vi grunden för fortsatta framgångar för Enea som bolag och en starkare marknadsposition runt telekomapplikationer för 4:e och 5:e generationens mobila nätverk.

Framtidsutsikter

Ett annat mått på Eneas postiva utveckling är att Nasdaq Stockholm, i slutet på 2018, beslutade att flytta upp Enea till ”Mid Cap” listan på grund av ökningen av Eneas börsvärde och att vi därmed passerade de gränsvärden som gäller. Men samtidigt som man som aktieägare kan glädjas åt ett fantastiskt år och ännu ett mycket bra kvartal, så ska man också vara medveten om att vi har en verksamhet som varierar från kvartal till kvartal, och att dessa variationer ökar med de förvärv som vi genomfört under de senaste åren. De förvärvade enheterna har en större andel nya affärer, där enskilda kontrakt kan vara beloppsmässigt stora med en varierande grad av återkommande intäkter. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del av den omställning vi sedan ett antal år går igenom på Enea och den omställningen är i grunden både positiv och viktig för bolaget. Det är också den strategin, som skapar förutsättningarna för att vi, trots minskande intäkter från våra största kunder, håller fast i vår ambition att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2019 är att uppnå omsättningstillväxt över 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Press- och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag den 7 februari, 2019 kl. 08:30

Länk: Financial Hearings http://www.financialhearings.com/event/11467

Telefonnummer: SE: +46856642706 UK: +443333009262

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-07 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Renee Johnson, Executive Assistant

Telefon: 070 971 01 78

E-post: renee.johnson@enea.com

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB. 

Resurser

Kontakter